Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.gaz-but.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. 
 2. Właścicielem Sklepu jest: Gaz-But Anna Wolska z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji "WiN" 49 posługująca się numerem identyfikacji podatkowej PL726-243-88-53, REGON 100190983
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z wybranych funkcji Sklepu Internetowego (np. założenie Konta Klienta, dokonanie zakupu).
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w regularnej sprzedaży Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 8. Kontakt z firmą możliwy jest w formie:
  1. poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@gaz-but.pl
  2. poczty tradycyjnej pod adresem: Gaz-But, ul. Organizacji WiN 49, 91-805 Łódź
  3. osobiście w siedzibie firmy pod adresem j.w.

§ 2 Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników, w tym Klientów, które nie wymagają zapłaty Ceny:
  1. prowadzenie Konta Klienta, w przypadku jego rejestracji;
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  5. umożliwienie dodawania opinii o zakupionych produktach;
  6. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu, w tym treści o charakterze marketingowym;
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta;
  2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień oraz rozliczeń;
  3. umożliwienie zmiany danych Klienta w ramach Konta Klienta;
  4. umożliwienie dodawania Produktów do listy ulubionych.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  1. wypełnieniu formularza rejestracji poprzez wskazanie adresu mailowego i nadaniu hasła oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;
  2. potwierdzeniu chęci założenia Konta Klienta poprzez aktywację linku w mailu otrzymanym na wskazany adres e-mail (proces double opt-in);
  3. skutecznym zarejestrowaniu się, co zostanie potwierdzone informacją na stronie Sklepu Internetowego, na którą Klient zostanie przekierowany po kliknięciu w link aktywacyjny.
 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcie Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy (np. korzystając ze środków komunikacji opisanych w punkcie 1.3 Regulaminu).
 5. Sprzedawca może także udostępnić Klientom możliwość założenia Konta Klienta oraz logowania się do Sklepu Internetowego za pomocą kont założonych przez Klienta u innych dostawców, takich jak Facebook, Google, Apple, itp.
 6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do Koszyka.
 7. Koszyk jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez okres, w którym w Koszyku Użytkownika znajdują się niezakupione Produkty. W momencie złożenia zamówienia i jego skutecznego opłacenia dochodzi do zakończenia świadczenia usługi.
 8. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Koszyk umożliwia także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności, dodania kodów rabatowych.
 9. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w Regulaminie np.: formularz reklamacyjny usług elektronicznych
 11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 

§ 3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego www.gaz-but.pl Sklep nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.

§ 4 Formy płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew natychmiastowy - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AutoPay S.A.
  2. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.)
  3. Google Pay
  4. BILK
  5. przelew tradycyjny
  6. pobranie – wówczas zapłata następuje gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,
  7. PAYPAL
  8. przelew z odroczoną płatnością - jest to forma dostawy zarezerwowana dla jednostek budżetowych.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 5 Wysyłka towaru

 1. Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej firmy – operatora pocztowego (np. firmy kurierskiej, czy firmy realizującej odbiór w punkcie), wybranego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia spośród dostępnych form dostawy:
  1. Kurier InPost;
  2. Paczkomaty InPost;
  3. Kurier DPD;
  4. Kurier DPD - płatność u kuriera,
  5. Orlen Paczka;
  6. Kurier Pocztex 48;
  7. Odbiór osobisty.
 2. Na łączny termin dostawy zamówienia składa się:
  1. czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę (podany na karcie produktu). W przypadku zamówienia kilku Produktów, Zamówienie zostanie przekazane do doręczenia po przygotowaniu Produktu z najdłuższym terminem przygotowania;
  2. oraz czas doręczania Produktu przez wybraną firmę kurierską czy innego operatora pocztowego. Czas realizacji wysyłki przez firmę kurierską czy operatora pocztowego jest wskazywany na etapie składania Zamówienia i jest zależy od rodzaju zamawianego Produktu oraz od terminów danej firmy kurierskiej, czy innego operatora pocztowego.
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. W przypadku wybrania opcji wysyłki termin wysyłki liczy się od momentu wyboru tego rodzaju dostarczenia przesyłki na stronie.
 5. Czas realizacji zamówienia podany w sklepie internetowym jest orientacyjny i może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

§ 6 Reklamacje

 1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą – Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu.
 2. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz zgodny z zawarta Umową Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeśli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.
 3. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem formularza lub za pomocą form komunikacji dostępnych w niniejszym Regulaminie.
 5. W razie braku zgodności Produktu z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A – Ustawy o prawach konsumenta (dalej: brak zgodności towaru z umową).
 6. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Konsument może żądać:
  1. jego naprawy
  2. lub wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta:
  1. jest niemożliwe
  2. albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 8. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Sprzedawca dokona na swój koszt naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, gdy Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o niezgodności towaru z umową. Konsument zobowiązany jest do udostępnienia Sprzedawcy towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt.
 9. Konsumentowi przysługuje również uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występują nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany towaru;
  5. oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za towar, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.
 11. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 43e ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Klient zwróci sprzedawcy towar niezwłocznie. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru w okolicznościach wskazanych w zdaniu poprzedzającym ponosi Sprzedawca. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności towaru z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
 13. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
  2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 14. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została uznana przez Sprzedawcę.Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), klient dokonując zakupów przez Internet ma prawo do odstąpienia od transakcji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 2. Przez Klienta rozumie się Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, czyli osobę fizyczną, która zawiera ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W ciągu 14 dni od odebrania towaru klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie woli o odstępieniu od umowy. Forma oświadczenia woli jest dowolna, jednak sugerujemy wysłanie wiadomości mailowej na adres: sklep@gaz-but.pl Innym, sugerowanym sposobem jest dołączenie formularza do paczki ze zwracanym towarem. 
 4. Od dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia woli Klient ma 14 dni na doręczenie przesyłki do Sprzedawcy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 6. Jeżeli klient nie zażąda inaczej zwrot kierowany jest na ten sam rachunek bankowy, z którego zostało opłacone zamówienie.
 7. Zwracany towar winien być nowy, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu. W innym przypadku sklep ma możliwość obniżenia zwracanej kwoty.
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie: a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów), b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, f) dostarczania prasy, g) usług w zakresie gier hazardowych.
 9. Nie przewiduje się możliwości zwrotu towarów, które nie występują w regularnej sprzedaży, a zostały wyprodukowane na życzenie Klienta – w tym węże zakuwane na zamówienie oraz złączki, redukcje, dysze przygotowane na zamówienie Klienta.
 10. Nieodebranie paczki przez Klienta od kuriera lub z paczkomatu z powodu braku oświadczenia woli nie stanowi odstąpienia od umowy.

§ 8 Postanowienia dotyczące klientów nie będących konsumentami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży i obejmuje jedynie realnie poniesioną szkodę.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 9 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym Sklepie.
 4. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sklepu.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Sklep nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom niż wymienione w Polityce Prywatności danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.

§ 10 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 11 Wejście w życie i zmiany regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

ZGODA NA ZBIERANIE OPINII 

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl