Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GAZ-BUT.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.gaz-but.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. 
 2. Właścicielem Sklepu jest: Gaz-But Anna Wolska z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji "WiN" 49 posługująca się numerem identyfikacji podatkowej 726-243-88-53, REGON 100190983
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w regularnej sprzedaży Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. W kategorii OUTLET mogą pojawić się produkty z wadami fizycznymi – wszystkie wady będą opisane i wyraźnie zaznaczone.

§2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.

§3 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności (dostępne formy płatności):
  1. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,
  2. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
  3. przelew natychmiastowy - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  4. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.)
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 WYSYŁKA TOWARU

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej, Paczkomaty InPost, spedycja kurierska DPD).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. W przypadku wybrania opcji wysyłki termin wysyłki liczy się od momentu wyboru tego rodzaju dostarczenia przesyłki na stronie.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Czas realizacji zamówienia podany w sklepie internetowym jest orientacyjny i może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

§5 REKLAMACJE

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu.
 2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji lub z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Zgłoszenie z pełną nazwa produktu, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem uszkodzenia należy wysłać za pomocą wiadomości e-mail na adres mailowy: sklep@gaz-but.pl z dopiskiem „reklamacja”
 5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 6. Serwis ustala, czy wymianie lub naprawie podlega cały sprzęt czy tylko uszkodzony element.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na numer konta wskazany przez Klienta.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), klient dokonując zakupów przez Internet ma prawo do odstąpienia od transakcji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 2. Przez Klienta rozumie się Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, czyli osobę fizyczną, która zawiera ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 10 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 6. Zwracany towar winien być nowy, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu. W innym przypadku sklep ma możliwość obniżenia zwracanej kwoty.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie: a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów), b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, f) dostarczania prasy, g) usług w zakresie gier hazardowych.
 8. Nie przewiduje się możliwości zwrotu towarów, które nie występują w regularnej sprzedaży, a zostały wyprodukowanych na życzenie Klienta – w tym węże zakuwane na zamówienie oraz złączki, redukcje, dysze przygotowane na zamówienie Klienta.

§7 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym Sklepie.
 4. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sklepu. 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 6. Sklep nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom niż wymienione w Polityce Prywatności danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.

§8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPÓW HURTOWYCH WWW.GAZ-BUT.PL

§1 WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.gaz-but.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu Platformy Hurtowej
 2. Właścicielem Sklepu jest firma Gaz-But Anna Wolska z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji "WiN" 49 posługująca się numerem identyfikacji podatkowej 726-243-88-53, REGON 100190983
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. W celu otrzymania dostępu do Platformy Hurtowej Klient rejestruje się w bazie, a następnie mailowo zgłasza chęć dostępu do strefy hurtowej.
 6. Po weryfikacji Klient otrzymuje dostęp do Platformy Hurtowej, po zalogowaniu widoczne są ceny hurtowe.
 7. Ceny wszystkich produktów w systemie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 8. Minimalna średniomiesięczna wartość obrotów na fakturach (liczona z 3 ostatnich miesięcy), poniżej której zastrzegamy sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z loginu i hasła wynosi 500 zł netto. W takiej sytuacji firma Gaz-But zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji Klienta
 9. W przypadku nieodbierania przesyłek pobraniowych lub nieopłacenia w terminie faktur z odroczonym terminem płatności zastrzegamy możliwość zablokowania konta klienta.
 10. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.
 11. Z uwagi na ciągłą sprzedaż oferowanych produktów bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, prezentowane ilości towarów mogą różnić się z ich faktycznym w danym momencie stanem magazynowym i nie może być to podstawą do roszczeń. O wszelkich różnicach między złożonym, a skompletowanym zamówieniem Klient będzie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 12. Firma Gaz-But zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów z oferty.
 13. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać przez Internet wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu – Platforma Hurtowa www.gaz-but.pl
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

§3 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru, b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta, c) przelew natychmiastowy - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku zamówień realizowanych jako Dropshiping Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia z góry.
 3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 4. Istniej możliwość wysyłki towaru za pośrednictwem spedycji Klienta – w tym celu należy zgłosić mailowo na adres sklep@gaz-but.pl przed dokonaniem zakupu.

§4 REKLAMACJE

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu.
 2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji lub z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Zgłoszenie z pełną nazwa produktu, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem uszkodzenia należy wysłać za pomocą wiadomości e-mail na adres mailowy: sklep@gaz-but.pl z dopiskiem „reklamacja”
 5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 6. Serwis ustala, czy wymianie lub naprawie podlega cały sprzęt czy tylko uszkodzony element.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na numer konta wskazany przez Klienta.

§5 GWARANCJA

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy. Gwarancja jest realizowana przez specjalistyczny serwis wskazany w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem lub przez nasz sklep.
 2. Przed odebraniem przesyłki zalecamy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśma jest zerwana zalecamy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

§6 ZWROTY

 1. Nie przewiduje się możliwości zwrotu lub wymiany zakupionego towaru

§7 PRZETWORZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez zarejestrowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Gaz-But Anna Wolska z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji WiN 49. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Platformy Zakupów Hurtowych, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Platformy Zakupów Hurtowych Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl